گاهی ممکن است هدف از هوشمند سازی موتورخانه کنترل هرچه بهتر و از راه دور موتورخانه باشد اما مواردی مهمتر از کنترل می باشد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است مانند : بالا بردن عمر تجهیزات استفاده شده در تاسیسات ساختمان که حتی هزینه های صرفه جویی شده در این قسمت از همه موارد بالاتر می باشد .