کنترل فن کویل از راه دور

تاریخ انتشار : 1399/02/14

در کنترل فن کویل از راه دور شما قادر به انجام تغییرات دمایی در ساختمان می باشد . همچنین بررسی دمای محیط به شما در زمینه مدیریت ساختمان یاری می رساند .