تاسیسات گرمایشی

اجزاء اصلی یک موتورخانه گرمایشی که در شکل ۱ نمایش داده شده است، شامل موارد زیر است
CLOSE
CLOSE