3587304527

اسکو

شرکت پیشران انرژی آمادگی ارائه خدمات انرژی (Energy Services) را در قالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی EPC (Energy Performance Contract) دارا می باشد.

شرکت خدمات انرژی (ESCO)، شرکتی است که با ارائه خدمات ‌ مهندسی، طرح‌های مرتبط با بهبود عملکرد انرژی را طراحی، اجرا و (در صورت به صرفه بودن) تأمین مالی می‌کند و سپس با تضمین میزان مشخصی از صرفه جویی انرژی، اقدام به اجرای پروژه های صرفه جویی می نماید. به این ترتیب، پرداخت هزینه های پروژه از محل          صرفه جویی انرژی به دست آمده و براساس توافق طرفین در دوره های مشخصی (مطابق گزارش های دوره ای M&V) صورت می پذیرد.

در فرایند اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی (M&V)، اطلاعات مصرف انرژی و عوامل موثر بر این مصارف در ساختمان یا واحد مشتری، در یک دوره زمانی قبل از اجرای راهکارهای صرفه جویی به طریقی ثبت و یا اندازه گیری می شود. سپس مصارف ثبت شده پس از اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی، با مصارف دوره های قبل از اجرای راهکار مقایسه می شود. از مقایسه و تحلیل صورت گرفته بر روی میزان مصرف انرژی در قبل و بعد از اجرای راهکارهای صرفه جویی، میزان صرفه جویی انرژی حاصل شده محاسبه شده و در گزارش M&V به مشتری ارائه می شود، تا پرداخت هزینه های شرکت ESCO براساس آن صورت بگیرد.

يكي از مسائل كليدي و محوري دركليه كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه مساله انرژي است. در اين ميان صنايع انرژي بر، بخش عمده انرژي را مصرف ميكنند. اين صنايع از يك طرف به دليل مواجه شدن با تحولات وسيع بازار مجبورند هزينه هاي خود، از جمله هزينه هاي بخش انرژي را كاهش دهند و از سوي ديگر به دليل محدوديتهاي مربوط به محيط زيست و كاهش آلايندهها ملزم به استفاده بهتر و سالمتر از انرژي هستند. به دلايل بالا، فرصتهاي مناسبي براي سرمايه گذاري و توسعه تكنولوژي هاي عام تبديل انرژي از جمله مشعلها، بويلرها و فرآيندهاي انرژي بر مانند توليد فولاد، نفت، پتروشيمي و مواد شيميايي، شيشه، آلومينيوم و نيز سرويسهاي انرژي مانند افزايش راندمان و كاهش مصرف و بازسازي صنايع انرژي بر، فراهم شده است. در اين ميان شركتهاي سرويس انرژي جايگاه ويژه اي پيدا كرده اند. در كشور ما با توجه به وسعت صنايع انرژي بر، تكنولوژي قديمي و قيمتهاي نه چندان واقعي انرژي، راندمان مصرف انرژي در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته به ميزان قابل توجهي پايين است. با افزايش ميزان رقابت و واقعي تر شدن قيمت انرژي، مديريت بار و در نهايت استفاده از فرآيندها و تكنولوژيهاي جديد انرژي كوشش نمايند. اين وضعيت فرصت مناسبي را جهت ايجاد و گسترش شركتهاي سرويس انرژي فراهم نموده است.

 

شركتهاي سرويس انرژي

 

شركتهاي سرويس انرژي (ESCO (شركتهايي هستند كه پروژههايي را به منظور افزايش بهرهوري انرژي و كاهش هزينههاي تعميرات و نگهداري (براي تسهيلات حدود ۷ تا ۱۰ سال) تعريف كرده و ريسك اجرايي و فني پروژهها را قبول ميكنند

خدماتESCOها

 ESCO عموما ارائه دهنده خدمات زير هستند

۱ -تعريف، طراحي و سرمايهگذاري بر روي پروژههاي بهينهسازي انرژي. ۲ -نصب و نگهداري تعمير تجهيزات بهينه انرژي. ۳ -مميزي و ارائه پروژههاي صرفهجويي در مصرف انرژي. ۴ -قبول ريسك تضمين ميزان صرفهجويي انرژي در يك پروژه. اين شركتها براي تامين مالي جهت ارائه سرويسهاي فوق از محل صرفه جويي انرژي استفاده ميكنند پروژههاي ESCO ها وسيع و فراگير ميباشند كه به معناي اين است كه ESCOها براي ذخيره انرژي، طيف وسيعي از اندازهگيريها و سنجشها را به كار ميگيرند

چيزي كه ESCO ها را از ديگر شركتهايي كه در زمينه انرژي فعاليت ميكنند مانند شركتهاي مشاوره انرژي و پيمانكاري تجهيزات و… متمايز ميكند، تفكر قرارداد بر مبناي اجرا و رسيدن به كارآيي .است) Performance Based)

يك سرويس اضافي كه در اكثر قراردادها وجود دارد اين است كه ESCO هر گونه آموزش تخصصي را براي كارمندان قسمت تعميرات و نگهداري مشتري فراهم مينمايد. بطوريكه در پايان قرارداد، آنها بتوانند اين كار را به دست گيرند. يك مساله حساس بحراني در هر پروژه، آموزش مشتريان درباره الگوهاي مصرف انرژي آنها به منظور مشاركت در بهرهوري انرژي بين ESCO و مشتري است

نرخ بازگشت سرمايه يا مدت زمان بازگشت هزينه ها(SPP 🙁

مدت زمان باز پرداخت هزينه مدت زماني است كه طول ميكشد تا صرفهجويي در هزينههاي انرژي، هزينههايي كه توسط (ESCO (مصرف شده است. ( تجهيزات، مديريت و نگهداري و… ) را باز گرداند.

موانع كار ESCO ها.

  • هزينه پائين انرژي در بسياري از كشورها (كه درصد كمي از كل هزينه هاي مشتري را تشكيل ميدهد) و موجب عدم توجه به ESCO ها ميشود. • عدم آشنايي با قرار دادهاي مبتني بر اجرا در برخي زمينهها.
  • قوانين مبهم + سياستهاي ناپايدار دولتها در زمينه انرژي.
  • شرايط اقتصادي مضر(ناسازگار).
  • تورم مزمن.
  • مالياتهاي سنگين با محدوديت براي وارد كردن دستگاههايي كه لازم است وارد شوند.

) مشخص نبودن مبلغ قرارداد

    بر خلاف قراردادهای دیگر، قراردادهای شرکت های خدمات انرژی، مبلغ ثابت و مشخصی ندارند بلکه میزان پرداخت به شرکت به میزان صرفه جویی حاصل شده بستگی دارد. به منظور تعیین سهم شرکت، میزان مصرف انرژی با روش های مناسب و دستگاه های اندازه گیری مشخص می شود. این نوع قراردادها، “قراردادهای مبتنی بر کارایی” نامیده می شوند.

۲) تحمیل نشدن هزینه ها به مشتری

   اقدامات بهینه سازی عموما بسیار پرهزینه هستند، به طوری که مشتری با دید غیر فنی به سختی زیر بار قبول ریسک آن خواهد رفت. در قراردادی که شرکت خدمات انرژی اقدام به سرمایه گذاری می کند، مشتری صرفا در طول قرارداد بخشی از صرفه جویی حاصل در هزینه های انرژی را به شرکت پرداخت می کند و پس از پایان قرارداد، مالکیت تجهیزات نصب شده را به دست می آورد. در سایر قراردادهای خدمات انرژی، مشتری هیچ گاه مبلغی بیش از صرفه جویی حاصله به شرکت پرداخت نمی کند.

۳) کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

   در اغلب قراردادهای مبتنی بر کارایی که توسط شرکت های خدمات انرژی منعقد می شود، هزینه های تعمیر و نگهداری تمام یا قسمتی از دستگاه های جدید نصب شده نیز می تواند در طول قرارداد به عهده شرکت خدمات دهنده باشد که این باعث کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری می شود. علاوه بر این، شرکت خدمات انرژی متعهد می شود در طول قرارداد، آموزش های لازم را به تیم تعمیر و نگهداری بدهد تا پس از اتمام قرارداد بتوانند نگهداری کل تجهیزات را در دست گیرند.