کنترل هوشمند فن کویل

تاریخ انتشار : 1399/02/01

در کنترل هوشمند فن کویل این امکان به کاربر داده می شود که بتواند کلیه فن کویل ها را از طریق سامانه پایش مورد تغییر پارامتری از نظر دما و یا شیف  قرار دهد .

این سیستم به چند روش قابل استفاده می باشد .

۱- بصورت دمایی ( یعنی در حد دمایی که نعیین می شود خاموش و یا روشن شود ، دمای آسایش)

۲- بصورت شیفتی (یعنی در زمان مشخص روشن و یا خاموش شود)

۳- بصورت شیفتی و دمایی ( که در این حالت هر دووضعیت بالا اعمال می شود )