ممیزی انرژی

تاریخ انتشار : 1399/02/12
ممیزی انرژی مجموعه اقداماتی است که برای شناسایی، چگونگی مقادیر و موقعیت‎های مصرف انرژی در یک فعالیت یا فرایند، انجام و طی آن فرصت‎‌ها و امکانات صرفه‎جویی انرژی مشخص می‌شود و مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.
ممیزی انرژی در ساختمان
ممیزی انرژی در ساختمان شامل یک معاینه دقیق به منظور تعیین چگونگی مصرف انرژی واحد، برآورد میزان هزینه‌های اولیه و در نهایت ارائه یک برنامه پیشنهادی جهت کاهش مصرف انرژی ساختمان می‌باشد. با توجه به تعریف کلی ممیزی انرژی ساختمان، روش‌های مختلفی برای اجرای ممیزی انرژی در ساختمان توسط متخصصین و کارشناسان ارائه می‌گردد.